BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Gesprek met de voorzitter

Over de VSGP, uitgangspunt en werkwijze
een gesprek met de voorzitter 

 “De VSGP is een bundeling van ex-studenten van de opleiding van de Stichting VSG (www.opleiding-vsg.nl) die de aldaar aangereikte behandelwijze en levensvisie in zichzelf (h)erkennen en als holistisch hulpverlener werkzaam willen zijn. Zij kunnen de essentie van de behandelwijze toepassen in hun eigen dagelijkse omgeving, op hun werk en in een eigen praktijk. De toepassing van deze behandelwijze is behulpzaam bij bewustwordings- en transformatieprocessen van de bijbehorende lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele blokkades of onvermogen. In deze presentatie van de VSGP gebruik ik de uitgangspunten zoals deze worden aangereikt in de opleiding tot Holistisch Hulpverlener van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap.”

Visie omtrent energetische heelheid
Energetische behandeling is een werkwijze die uitgaat van de holistische mens. De mens is samengesteld uit diverse bewustzijnsvelden, die samen een totaliteit vormen. “Grofweg kun je zeggen dat de mens een drie-eenheid is van persoonlijkheid (lichaam, emoties en gedachten), ziel (zuiver voelen) en Geest, ook wel Bron, goddelijke kern of levengevend principe genoemd. Deze kern is samengesteld uit drie onpersoonlijke krachten: wil, liefde/waarheid en actieve intelligentie. In onze westerse traditie noemen we dit vader, zoon en heilige geest. 
Geest, onze kern, is deel van één groot veld van bewustzijn en bevat wat we noemen onze goddelijke eigenschappen van onvoorwaardelijke liefde en ons vermogen tot creëren”, legt de voorzitter uit. 

Een holistisch hulpverlener is een spiritueel genezer die de drie-eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest dusdanig in zichzelf gerealiseerd heeft, dat hij in staat is om zijn medemens naar heelwording van deze drie-eenheid te begeleiden. Ze voegt daaraan toe: “De holistisch hulpverlener kan begeleiding aanreiken vanuit het geestelijk niveau, het hoogste ‘Zijn’, hetgeen doorwerkt tot in het fysieke lichaam.” Om verwarring te voorkomen: een spiritueel genezer is een term, die gebruikt wordt voor iemand, die zichzelf heeft geheeld en die de ander stimuleert tot zelfheling.

De hulpverleners die bij de VSGP zijn aangesloten hanteren als uitgangspunt dat de mens niet ziek is maar ‘heel’. Martine Telkamp: “Echter door het ervaren van afgescheiden zijn van zijn Bron-zelf, zijn wezenskern, ervaart deze mens zijn heelheid niet meer. Heling geschiedt door het herstel van de Bron-bronverbinding, waardoor er weer doorstroming is vanuit de hogere geestelijke bewustzijnsgebieden tot in de persoonlijkheidsgebieden” Door gebruikmaking van verkregen inzichten in de universele wetmatigheden (Bron) is het volgens de voorzitter mogelijk de dualistische aard van de persoonlijkheid (bron) te laten herinneren aan zijn essentie van goddelijke heelheid en mogelijkheden.
Het zelfherstellend vermogen van de mens zal dan zijn werk doen en de cellen van het lichaam herinneren aan hun ware taak om het geheel, in dit geval het lichaam en haar systemen, weer in afstemming (resonantie) te brengen met elkaar en met Geest. “Hierdoor wordt door de mens harmonie ervaren en levensvreugde. Het verlangen (innerlijke droom) van de ziel kan weer worden ‘verstaan’ en vormgegeven”, aldus de voorzitter. 

Holisme
De leden gaan uit van de Wet van Eenheid. “De essentie van holisme is dat elk ‘geheel (holon)’ verbonden is met elk ander geheel. Elk geheel is een deel van een groter geheel en heeft een eigen functie in dit grotere geheel. Het kleinste geheel is informatiedrager van het totaal. Het totaal wordt dan omschreven als het ‘universeel’ of ‘goddelijk bewustzijn’ of als het ‘veld van creatie’. Precies zoals een druppel water deel is van een oceaan en elke waterdruppel de eigenschappen bevat van de totale oceaan.” 

Wetenschappelijk
Volgens Martine Telkamp komt dit principe overeen met het wetenschappelijk onderzoek omtrent het Nulpuntenergieveld (kwantumfysica en kwantummechanica). “Het is een fundamenteel veld dat alles met elkaar verbindt en samenhang schept, zowel in de kosmos, de wereld, in alle levende vormen, als in het domein van de geest en bewustzijn. Ervin Laszlo heeft daarbij de gedachte dat het nulpuntenergieveld werkt als een hologram, een groot geheel van informatie, waar alles met alles verbonden is.” 

Werkwijze behandeling
Over de behandeling vertelt de voorzitter: “Elke vorm van energetische behandeling werkt ontspannend, kalmeert het zenuwstelsel, voert oude ballast af en zorgt voor innerlijke balans zodat de levenskracht weer voluit kan stromen. Onze werkwijze is gebaseerd op de Wet van Resonantie en is werkzaam ‘van binnen naar buiten’ en van ‘boven naar beneden’. We gaan uit van een 12-voudig Universeel Pad van Zelfrealisatie, waarin het reinigen van de psychische elementen (aarde, vuur, lucht en water) centraal staan, waardoor harmonisering ontstaat met het vijfde element ether. Carl Gustav Jung zei ooit: ‘Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt.’ Elke vorm van heling begint met zelfreflectie. De mens die zich niet meer laat beheersen door de negatieve aspecten van de vier elementen, leeft vanuit zijn centrering in het hartcentrum en is aanwezig in het ‘nu’, waardoor hij het vermogen heeft tot transformatie en transmutatie van die aspecten die de scheppingskracht in hem blokkeren. Elke problematiek kan alleen maar worden teniet gedaan door integratie van een hoger niveau. Elk mens loopt zo een ontwikkelingspad, dat al spiralend naar een steeds grotere eenheid streeft.” 

Behandelwijze
De hulpverlener, die eenheid van persoonlijkheid, ziel en Geest tot stand heeft gebracht (of gedurende de behandeling in resonantie is met de trilling van de Bron door meditatieve afstemming) kan volgens de voorzitter heling vanuit de Bron aanreiken aan zijn medemens, door een verbinding tot stand te brengen van ziel tot ziel en van geest tot geest… tot in de Bron.“ Dan ontstaat er een genezersdriehoek, die de goddelijke onpersoonlijke krachten vertegenwoordigt, waardoor heling vanuit de Bron mogelijk is. Centraal staat de kracht van onvoorwaardelijke liefde, die alles wat niet beantwoordt aan liefde transformeert en zo het oorspronkelijk ‘zijn’ doet oplichten, waardoor integratie van Geest mogelijk is tot in de menselijke persoonlijkheid.” Met die woorden duidt Martine Telkamp, voorzitter van de Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia (VSGP) kernachtig de manier van werken van de leden die bij haar organisatie zijn aangesloten. 

Wat bedoelt de VSGP met ‘van binnen naar buiten’? Martine Telkamp: “Dit betekent dat het van belang is om bij een hulpvraag de aandacht van de hulpvrager naar binnen te richten voor zelfonderzoek in plaats van het (vermeende) onvermogen op de buitenwereld te blijven projecteren. De verworven inzichten worden tot erkenning en acceptatie gebracht, waardoor er transformatie kan plaatsvinden door ‘omvatting’ in liefde van het betreffende aspect, zodat de gestolde energie weer kan stromen. Hierdoor volgt van binnenuit een nieuw perspectief van waarnemen, een bewustzijnsverruiming, waardoor als vanzelf het gedrag in gevoel, woord en daad zich aanpast aan het hernieuwde bewustzijn. Waar mogelijk zal het fysieke lichaam zich herstellen. Natuurlijk kunnen lichamelijke behandelingen wel ondersteunend zijn in dit proces”. 

En waarom van boven naar beneden? “Hiermee bedoelen we dat genezing voortkomt uit de werkzame kracht van Geest (Spirit). Genezing door de eigen diepste innerlijke Geest, zijn goddelijk Zijn, is spirituele genezing zonder dat de hulpverlener iets toevoegt of wijzigt in het energieveld (aura) van de hulpvrager. 

One Source principle
Ten slotte zegt de voorzitter dat uit ervaringen van Diny van den Arend, initiator van de opleiding, met de energetische behandelwijzen het inzicht is ontstaan om tot een snelle en eenvoudige diagnose te komen bij een hulpvraag. “Zij ontdekte het belang om het ‘hoogste’ punt van ‘zijn’ te verbinden met het ‘diepste’ punt van ‘zijn’ om tot heling te komen. We noemen dit een Bron-bronverbinding tot stand brengen. De methodiek die Diny van den Arend heeft ontwikkeld wordt de OSP-methode (One Source Principle) genoemd. De behandelwijze kent vier fases: energiebehandeling, integratiebehandeling, transformatiebehandeling en lichtreflexbehandeling, passend bij de diverse fases en niveaus van heelwording.” Liefhebbers kunnen over de achtergrond van deze helingsvisie uitgebreid lezen in het boek ‘One Source Principle’ dat onder meer verkrijgbaar is via: www.boekenbestellen.nl/boek/one-source-principle/3820