BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Professionalisering

Een van onze taken als beroepsvereniging beoogt het bevorderen van de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia en van de integratie van onze geneeswijze in de maatschappij. Op welke wijze wij aan deze taak vorm geven, leest u op deze pagina. 

Bij- en nascholing 
Alle leden dienen zich ertoe te verbinden om hun kennis, vaardigheden en kwaliteit van hulpverlening op peil te houden en te bevorderen door het volgen van door de VSGP erkende bij- en nascholing gedurende minimaal acht dagdelen per jaar. In samenwerking met de opleiding van de Stichting VSG draagt de vereniging zorg voor de vereiste bij- en nascholing en toetst jaarlijks of aan de norm voldaan is. Onze licenties worden alleen verlengd indien aan deze norm wordt voldaan.

Kwaliteitsbewaking
De VSGP hanteert kwaliteitsbeleid en -bewaking. Hiertoe is voor de leden een beroepsprofiel en beroepscode opgesteld. Praktijkvoerende leden worden periodiek gevisiteerd (minimaal 1x per 5 jaar).

Tuchtrecht, klachtencommissie en geschillencommissie
Klachten over onze praktijkvoerende leden kunnen volgens een duidelijk omschreven klachtenregeling ingediend worden bij het bestuur van de VSGP. 
Daarnaast zijn al onze A-leden verplicht om zich te onderwerpen aan Tuchtrecht Complementaire Zorg, TCZ Voor meer informatie: www.tcz.nu. En zijn zij verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie en geschillencommissie.

Openbaar beroepsregister 
De praktijkvoerende leden van onze vereniging worden vermeld op onze website, met vermelding van de behandelingsbevoegdheid, hetgeen een waarborg voor cliënten is dat betreffende behandelaar voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Onze leden hebben een beroep-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Visitatie
De VSGP heeft een visitatieteam. Leden van dit team brengen éénmaal in de vijf jaar (of indien hier om gegronde redenen aanleiding toe is) een visitatiebezoek aan de praktijkvoerende leden op hun praktijkadres. Zij visiteren volgens de richtlijnen van de RBCZ.

Algemene informatie: info@vsgp.nl